توضیحات شهردار تهران درباره کارکنان هتل شهر

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهر، پیروز حناچی تو مجله ای و درون پاسخ به تذکر افشین حبیب زاده، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای دهات تهران درباره تعدیل کارگران هتل ایالت از مجموعه های مرتبط با سازمان بازنشستگی شهرداری تهران اخبار کرد: یکی از مجموعه هایی که بوسیله منظور کمک به تأمین درآمدها و منابع مالی در اصالت اداره بازنشستگی قرار گرفته است، مجموعه هتل ایالت است. هتل مذکور تا قبل از سال ۹۸ درون اصالت راه اندازی محسوس استراحت داشت که بوسیله دلیل حاضر بودن مدیریت مناسب دستخوش مشکلات عدیده مالی و اداری شد. شهرداری باهدف حقیقی سازی درآمد نتیجه از هتل و نیز تأمین منابع لازم برای مرمت و حراست و همچنین کسب درآمد قرص ناگزیر شد که تو سال گذشته با رویت ممیز رسمی دادگستری رفتار بوسیله برگزاری مزایده کند. مشارکت عمران تهاتر قصبه از شرکت های موقوف شهرداری به همراه چند اداره و شرکت دیگر داخل مزایده مذکور همدستی و درنهایت همدستی عمران تهاتر قریه برنده و قرارداد منعقد شد.

شهردار تهران با پیش روی اینکه صیقل دربست بهای رقابتی تو حال مجهز از طریق چابک سازی فرآیندهای مدیریت هتل و ارتقای کیفیت خدمات نمایش شده توسط نیروی انسانی شاغل درون مجموعه سابق الذکر است، ادامه داد: یکی از مشکلات به وجود آمده، عقد قرارداد کارکنان هتل بخانه برگشتن با شرکت هادیان شهر بود. این فقره موجب ساختن این شائبه شد که کارکنان هتل، کارمندان شهرداری تهران هستند درصورتی که آن ها نیروی قراردادی موسسه فاحش بوسیله نشانی یکروز بردار هتل ایالت بوده اند و رابطه استخدامی کارکنان تحت مدیریت بهره بردار به مفهوم رابطه استخدامی با شهرداری تهران تراشیدن. حال آنکه راه اندازی کنندگان مجموعه هتل ولایت و مدیران لحظه سازمان بازنشستگی با این هدف که منافع نتیجه از عقد قرارداد کارکنان هتل بوسیله همکاری هادیان شهر تعلق گیرد اقدام به مسدود پیمان نامه با کارکنان هتل کرده بودند.

شهردار تهران داخل بخشی از پاسخ خود اعلام کرده است: پس از آنکه همدستی عمران هم بر بخانه برگشتن مجموعه مذکور را هنگام برگزاری مزایده تحویل گرفت رفتار به وارسی فرآیندها به نیت تأمین درآمد مناسب و ارائه خدمات نمونه کرد.

حناچی درباره عقد قراردادهای یک و سه گانه ماهه با کارکنان شاغل داخل هتل همچنین گفت: سررسید پیمان نامه دایره بازنشستگی با شریک عمران تهاتر شهر بوسیله عنوان بهره بردار هتل شهر تا تاریخ ۳۱ / ۰۳/ ۱۳۹۹ بوده، لذا می بایست تمامی قراردادها با کارکنان تا فرجام خردادماه منعقد می شد و در مواردی بی آرامی به دلایل انضباطی، قرارداد یک ماهه انتظام شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه مسری ویروس کرونا بیشترین آسیب را بخاطر صنعتی گردشگری و هتلداری داشته و داخل طول ۵ ماه گذشته درآمد هتل نزدیک به صفر بوده است، گفت: با این وجود از مجموع ۶۰ نفر از افراد شاغل هیچ یک به برهان وجود شرایط دست پاچه اخیر تعدیل نشده اند. دلیل حاضر بودن تسلسل قرارداد ۸ نفر از کارکنان، شکست عملکرد و قصور در انجام وظایف محوله و نیز شکایت های مکرر مهمانان بوده که مستندات آن موجود است، با این حال پس از عدم تمدید قرارداد افراد یادشده، یک ماه پاداش بخاطر هر یک از آن ها داخل نظر گرفته شد. ۴ نفر از آن کارکنان به دیگر انبازی های زیرمجموعه معرفی شدند و از ۴نفر باقی مانده ۳ نفر بازنشسته و ۱ نفر هم به انگیزه مشکلات انضباطی امکان کارسازی وجود ندارد و در قبال حاضر بودن تمدید قرارداد با آن ها، ۳ نفر کارکنان جدید توسط مدیر هتل جایگزین و به کار خمود شده اند که دارای سوابق تجربی، گواهی روزنامه های آموزشی لازم و همچنین تحصیلات مرتبط هستند.

به گزارش شهر، حناچی یادآور شد: درباره ارتباط نیروهای تعدیل شده با موضوع اعتراض ها صراحتاً اعلام می شود که تعدیل ها هیچ نحو ارتباطی با اعتراض انجام شده ندارد.