فیلم | شهردار تهران در محل انفجار کلینیک سینا اطهر