حناچی مرکز دائمی پایش مصونیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران را باز کردن کرد

به گزارش شهرنوشت،پیروز حناچی عصر دوشنبه در حاشیه نویسی افتتاح مرکز دائمی پایش سلامت کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران با حضرت در جمع خبرنگاران گفت: برهان اسلوب اندازی این مرکز آن است که شغل تعدادی از همکاران ما در شهرداری تهران جزو مشاغل باطراوت محسوب می شود و به همین برهان باید در معرض پایش بی وقفه قرار بگیرند. با گشادن این مرکز فرصتی فراهم شد تا کارکنان و بازنشستگان شهرداری بوسیله طور مرتب مورد پایش سلامت فراغت گیرند.

او تو ادامه در پاسخ به سوالی درباره «طرح تمامیت مدیریت یکپارچه شهری» که در محفل مطرح است، اظهار کرد: به هر صورت، این که مفاهیم مدیریتی بازبینی و مفاهیمی متناسب با شرایط امروز تعریف شوند اقدام درستی است، اما این فقره باید با هماهنگی قضا و قدر ارتکاب شود چراکه تبعات و وهله مالی زیادی بوسیله همراه دارد. به نعوظ کلی، لوایح زیربنایی ترجیحا باید از سوی دولت نمایش شوند.  

حناچی داخل پاسخ به این پرسیدن که قرار حیات نمایشگاه های لبالب مخاطب تو تهران برگزار نشوند و این درون حالی است که یک ماه دیگر نمایشگاه الکامپ در پایتخت برگزار می شود، گفت: تو این زمینه مذاکراتی را با شرکت نمایشگاه ها اول کرده ایم که در صورت به حاصل فرود امدن اعلام می کنیم. البته این مذاکرات به نمایشگاه الکامپ نمی رسد.